Legutolsó módosítás: 2022.április 22.

PREAMBULUM

A Wáberer Medical Center Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél/Páciens (későbbiekben együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók.
Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Szolgáltató és az Ügyfél/Páciens – között az Egyedi árajánlat kifejezetten nem rendelkezik és amely ilyen módon a Felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Az Ügyfél/Páciens az Egyedi árajánlat elfogadásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel/Pácienssel a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

A/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.FOGALOM – MEGHATÁROZÁSOK

Jelen ÁSZF alkalmazása és a szolgáltatások igénybevétele során a következő fogalmak az alábbi tartalommal bírnak.
1.Szolgáltató: Wáberer Medical Center Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051Budapest, Kossuth Lajos tér 18/A; telephelye: 1123 Budapest, Alkotás út 55-61; cégjegyzékszáma:01-09-338761, adószáma: 23799828-2-41);
2.Ügyfél/Páciens: a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő vagyabban részesülő személy.
3.Egészségügyi szolgáltatás (továbbiakban: Egészségügyi szolgáltatás vagySzolgáltatás): Szolgáltató által nyújtott minden olyan egészségügyi és egyéb kiegészítő szolgáltatás,amely az Ügyfél/Páciens egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, koraifelismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtébenkialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára éskezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedéscsökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti tevékenységet is. 4.Egészségügyi ellátás: a Ügyfél/Páciens egészségi állapota által indokolt egészségügyiszolgáltatások összessége.
5.Fekvőbeteg – szakellátás: a Ügyfél/Páciens fekvőbeteg – gyógyintézeti keretek közöttvégzett egészségügyi ellátása.
6.Egynapos sebészeti ellátás: az egészségügyi szakellátás társadalombiztosításifinanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 9. sz. mellékletébenfelsorolt beavatkozások, amelynek során az Ügyfél/Páciens 24 óránál rövidebb ellátási időt igényela beavatkozás helyszínéül szolgáló egészségügyi intézményben.
7.Egyedi árajánlat: a Szolgáltató által az Ügyféllel/Pácienssel közölt olyan ajánlat, amely aszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat és költséget magában foglalja ésamelynek az Ügyfél/Páciens általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatási szerződés létrejött.
8.Szolgáltatási szerződés: a Szolgáltató és Ügyfél/Páciens között a jelen ÁSZF-ben foglaltfeltételekkel létrejött olyan megállapodás, melyben Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás nyújtásátvállalja és amely az Egyedi árajánlat elfogadásával jön létre.
9.Egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás során a Szolgáltató, illetve anevében eljáró egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a Ügyfél/Páciens kezelésével kapcsolatosegészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen másmódon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
10.Szolgáltatási díj: az Ügyfél/Páciens által a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj. Amindenkor hatályos díjszabást Szolgáltató honlapján és a Központi Recepcióján nyomtatottformában teszi közzé. A Szolgáltatási díj megfizetésével és a díjfizetés elmaradásából eredő részletesszabályokat jelen ÁSZF és az egyedi Árajánlat tartalmazza.
11.Díjfizető: alapesetben az Ügyfél/Páciens, vagy a jelen ÁSZF alapján ügyfélnek tekintendőés a díjfizetésre kötelezettséget vállaló harmadik személy, aki az Ügyféllel fennálló jogviszonyaalapján a Szolgáltatási díj megfizetésére az Ügyfél helyett köteles.
12.Szolgáltatás helye: a Szolgáltató az 1123 Budapest, Alkotás út 55-61. alatt a Hill Sideirodaház 1. emeletén található (továbbiakban: Kórház).

II.AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSLÉTREJÖTTE

1.Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató és az Ügyfél/Páciens közötti jogviszonyra ésmeghatározza a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások nyújtásának feltételeit.
2.Jelen ÁSZF alapján járóbeteg szakellátás igénybevétele esetén a Szolgáltatási Szerződésakkor lép hatályba, amikor az Ügyfél/Páciens a Szolgáltatónál járóbeteg – szakellátásravonatkozóan időpontot foglal.
3.Jelen ÁSZF alapján az Egyedi árajánlat Ügyfél/Páciens általi elfogadásával a Felek közöttSzolgáltatási szerződés jön létre azzal, hogy ezen Szolgáltatási Szerződés hatályba lépésének napjaaz ajánlat Ügyfél/Páciens általi elfogadása vagy az egészségügyi előkészítési díj megfizetésénekpillanata (amelyik hamarabb megtörténik).
4.Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatási szerződést jelen ÁSZFismeretében kötik meg és azt a közöttük létrejött megállapodás elválaszthatatlan részének tekintik.
5.Az Egészségügyi szolgáltatás megrendelésével Ügyfél/Páciens a jelen ÁSZF rendelkezéseitmagára nézve kötelezőnek ismeri el és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szolgáltatásait jelen ÁSZFalapján nyújtja.
6.Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban a módosítástényét és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni, melyet Ügyfél tudomásul vesz. Jelen ÁSZFmódosítása nem hat ki a Felek között a módosítást megelőzően létrejött SzolgáltatásiSzerződésekre.
7.Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et honlapján az Ügyfél számára hozzáférhetővéteszi.

III.A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá az egyedi árajánlatelfogadásával létrejött Szolgáltatási szerződés, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF-benfoglalt feltételek szerint vállalja egészségügyi és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását azÜgyfél/Páciens részére.
2.Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel ésmegfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, a vonatkozójogszabályokban meghatározott tárgyi-, személyi feltételekkel, valamint a tevékenységérevonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.
3.Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a tevékenységére vonatkozó minőségi és szakmaikritériumoknak megfelelően, a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai protokolloknak és amagyar ellátási standardoknak megfelelően nyújtja.
4.Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél/Páciens érdekeinek figyelembevételével,a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal jár el.
5.Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében a honlapján (www.wmc.hu) aktuálisan elérhetőszolgáltatásokat, az ott meghatározott szolgáltatási díj ellenében nyújtja. A műtéti és egynapossebészeti díjak esetében a honlapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, minden esetben egyediárajánlat készül a műtét, egynapos sebészeti eljárás egyedi sajátosságai alapján.
6.Szolgáltató által nyújtott valamennyi Szolgáltatás a társadalombiztosítási szolgáltatásoktólteljes mértékben függetlenül kezelendő, az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sem ellátásbeli,sem pénzügyi kapcsolat a társadalombiztosítási ellátásokkal és kapacitásokkal nem áll fenn, nemhozható létre sem a Szolgáltatás igénybevételekor, sem később.
7.Szolgáltató a Szolgáltatásokat saját egészségügyi alkalmazottai és közreműködőiigénybevételével nyújtja, akiknek szolgáltatásaiért Szolgáltató úgy felel, mintha azt maga végeztevolna el.
8.Szolgáltató az Ügyfelet/Pácienst kizárólag előzetes bejelentkezés alapján fogadja és nyújtrészére Egészségügyi Szolgáltatást.

IV.ÜGYFÉL/PÁCIENS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.Ügyfél/Páciens kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabadönrendelkezési jogának biztosítása mellett előzetes bejelentkezés és a Szolgáltató által az egyesSzolgáltatások igénybevételéhez szükséges előzetes vizsgálatok elvégzését követően veszi igénybe.Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél/Páciens emberi méltóságát a Szolgáltatásnyújtása során tiszteletben tartja.
2.Az Ügyfelet/Pácienst megilleti az önrendelkezési jog, amely kizárólag törvénybenmeghatározott esetekben korlátozható. Az önrendelkezési jog keretén belül joga van arra, hogy akivizsgálását, kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozáshozmegtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapulóbeleegyezését adja.
3.Az Ügyfélnek/Páciensnek joga van a számára egyéniesített formában megadott teljes körűés részletes tájékoztatásra egészségi állapotáról, annak orvosi megítéléséről, a javasoltvizsgálatokról, beavatkozásokról, azok elvégzésének vagy elmaradásának lehetséges előnyeiről vagyhátrányairól, a beavatkozás, vizsgálat tervezett időpontjáról és az azzal összefüggő valamennyikörülményről, valamint jogosult további kérdések feltételére is. A tájékoztatási jog gyakorlása soránÜgyfél/Páciens jogosult tolmács, illetve jeltolmács igénybevételére. Szolgáltató az Ügyfél/Páciensáltal delegált tolmács kiválasztásáért és tevékenységéért felelősséget nem vállal, annak valamennyidíját és költségét az Ügyfél/Páciens köteles viselni. Ügyfél/Páciens a műtéti és egynapos sebészetiellátásra vonatkozó beleegyező nyilatkozat aláírásával – vagy amennyiben erre nem képes, két tanú
együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett beleegyező nyilatkozata formájában – elismeri, hogy az igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetve annak képviseletében eljáró személytől teljeskörűen megkapta, valamennyi feltett kérdésére kielégítő választ kapott. 4.Az Ügyfél/Páciens az őt érintő tájékoztatásról a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerintlemondhat kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét neveszélyeztesse.
5.Ügyfél/Páciens jogosult a vizsgálat, kezelés elvégzéséhez való beleegyezését bármikorvisszavonni, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén köteles a felmerültköltségeket a Szolgáltató részére megtéríteni. Ellátás visszautasítása esetén az Ügyfél/Páciensállapotromlásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
6.Az Ügyfél/Páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációbanszereplő adatait, jogosult a dokumentációba betekinteni, valamint arról másolatot kérni azzal, hogyaz egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adattal az Ügyfél/Páciensrendelkezik.
7.Az Ügyfél/Páciens – betegtársai jogainak tiszteletben tartása és a betegellátászavartalanságának biztosítása mellet jogosult más személyekkel akár szóban, akár írásbankapcsolatot tartani, látogatókat fogadni, valamint meghatározott személyeket a kapcsolattartásbólkizárni, a mindenkori hatósági és intézeti intézkedések figyelembe vételével. Ennek szabályait aSzolgáltató Házirendje részletesen tartalmazza, mely elérhető a Szolgáltató központi recepcióján,valamint valamennyi kórteremben.
8.Az Ügyfél/Páciens jogosult az intézmény elhagyására, amennyiben ezzel mások egészségét,testi épségét nem veszélyezteti és törvény eltérően nem rendelkezik.
9.Ügyfél/Páciens a Szolgáltatás igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat és aSzolgáltató működési rendjét, házirendjét, továbbá más betegek jogát tiszteletben tartani.
10.Az Ügyfél/Páciens köteles a Szolgáltatóval – amennyiben egészségi állapota ezt lehetővéteszi – képességei és ismeretei szerint együttműködni. Ennek keretében:
a)tájékoztatni őket mind arról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelésiterv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről,gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázatitényezőiről,
b)tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mind arról, amely mások életét vagy testiépségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizárómegbetegedésekről és állapotokról,
c)az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében foglalt fertőzőbetegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetveakiket megfertőzhetett,
d)tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
e)a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
f) a gyógyintézet házirendjét betartani,
g)a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
h)jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
11.Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálata, gyógykezelése és adott esetbenSzolgáltatónál történő fekvőbeteg ellátás igénybevétele során egy kísérő lehet jelen azzal, hogy aműtő és az egynapos sebészeti kiemelt kezelő területére nem léphet be, az egészségügyitevékenységet nem zavarhatja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy járványügyi és egyébbelső hatáskörben meghatározott esetekben a kísérő jelenlétét megtiltsa. Erről az Ügyfelet/Pácienstelőzetesen tájékoztatja honlapján vagy más kommunikációs csatornák igénybevételével.

V.FELELŐSSÉG

1.A Szolgáltató szolgáltatásait az Ügyfél/Páciens saját elhatározásából veszi igénybe.Szolgáltató mindent megtesz az Ügyfél/Páciens gyógyítása érdekében, de az emberi szervezetbiológiai reagáló képességétől, illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és avégleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.
2.Ügyfél tudomásul veszi, hogy valamennyi orvosi beavatkozásnak van kockázata, amelyértaz orvos nem tehető felelőssé, azt az Ügyfélnek/Páciensnek kell viselnie.
3.Ügyfél/Páciens köteles betartani az ellátás során közreműködő orvosok és másegészségügyi személyzet utasításait, az előírt gyógyszereket az orvosi rendelvénynek megfelelőenszedni, az előírt terápia utasításait megtartani. Ennek Ügyfél/Páciens általi elmulasztása miattbekövetkező károkért, következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ugyanígy kizárja aSzolgáltató a felelősségét akkor, ha Ügyfél/Páciens az előírt kezeléseken, vizsgálatokon nem jelenikmeg és ezzel összefüggésben áll egészségkárosodása.
3.Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményért, illetve következményért, amelyabból ered, hogy az Ügyfél/Páciens a Szolgáltatási szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben
meghatározott kötelezettségeit, valamint a kezelőorvosa utasításait, javaslatait nem tartja be, az előírt kontrollvizsgálatokon nem jelenik meg.

VI.ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

1.A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ügyfél/Páciens személyes adatainakrögzítése. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetvekülönleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokkezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelőenkezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki. A Szolgáltatórészletes adatkezelési tájékoztatója a Szolgáltató honlapján az alábbi linken érhető el:https://wmc.hu/adatkezelesi-tajekoztato.
2.Arra az esetre, ha az Ügyfél/Páciens a díjat a biztosító vagy egészségpénztárközbeiktatásával fizeti és az ehhez történő elszámoláshoz szükséges, az Ügyfél/Páciens hozzájárula személyes adatainak a biztosító vagy egészségpénztár részére történő továbbításához.

VII.ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – PANASZKEZELÉS

1.Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációkügyében a Szolgáltató munkatársa jár el. (cím: 1123 Budapest, Alkotás út 55-61.; telefon: (06-1)3237000, e-mail: info@wmc.hu).
2.A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag azÜgyféltől/Pácienstől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, az egészségügyi szolgáltatásigénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogadja el.
3.Amennyiben a Szolgáltató munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni azÜgyfél/Páciens személyazonosságáról, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését,ennek hiányában a reklamációt elutasítja.
4.Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációt, panaszt a Szolgáltató annakérkezésétől számított 30 munkanapon belül bírálja el és annak eredményéről írásban értesíti azÜgyfelet az általa megadott elérhetőségen.
5.A Szolgáltató részletes panaszkezelési szabályzata a Szolgáltató honlapján az alábbi linkenérhető el: https://wmc.hu/wp-content/uploads/2021/01/panasz.pdf

B/ MŰTÉTI ÉS EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁS

I.SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

1.Ügyfél/Páciens a Szolgáltató műtéti és egynapos sebészeti szolgáltatásait az általa írásbanvagy szóban megadott igénybejelentés és a Szolgáltató által ez alapján elkészített árajánlatelfogadásával veheti igénybe az egyedi árajánlatban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekmellett. A Szolgáltató által nyújtott és az Ügyfél/Páciens által igénybe vehető szolgáltatásokjegyzékét és árát a Szolgáltató mindenkori honlapján és a központi recepción nyomtatott formábanelhelyezett árjegyzéke tartalmazza. Aktuális árainkról Call Centerünkön keresztül is tájékozódhat.
2.A pácienssel történő konzultációt követően a Szolgáltató egyedi árajánlatot küld azÜgyfél/Páciens által megadott e-mail címre vagy postai úton. Az ajánlat elfogadása írásbantörténik, Felek elektronikus kommunikációt elfogadnak.
3.Az árajánlat elfogadását követően az Ügyfél/ Páciens az árajánlatban leírt fizetési ésadatközlési kötelezettségeknek az ott leírtak szerint tesz eleget. Páciens elfogadja, hogy a Szolgáltatóa műtét szervezését az árajánlatban szereplő díjfizetési kötelezettség teljesítését (egészségügyielőkészítési díj) követően kezdi meg. Felek akként állapodnak meg, hogy az egészségügyielőkészítési díj megfizetését egyben az Árajánlat elfogadásának tekintik. Szolgáltató a befolytösszeg(ek)ről számla(ka)t állít ki.
4.Továbbiakban Ügyfél/Páciens vállalja, hogy az árajánlatban megküldött preoperatívvizsgálatokat köteles haladéktalanul megkezdeni és az ajánlatban megjelölt határidőig befejezni.Amennyiben a műtét a tervezett napon az Ügyfél/Páciens érdekkörében felmerülő bármilyen okbólmeghiúsul, az Ügyfél/Páciens által már megfizetett egészségügyi előkészítési díj nem jár vissza ésúj időpont foglalására ennek újbóli megfizetésével van lehetőség.
5.Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató műtéti és egynapos sebészetiszolgáltatása igénybevételét megelőzően köteles a Szolgáltató által előzetesen előírt vizsgálatokonrészt venni. Ezek menetét és díját a Szolgáltató által küldött árajánlat részletesen tartalmazza.
6.Az egyes szolgáltatások részletes tartalmát, az igénybevétel feltételeit a Szolgáltató általküldött részletes árajánlat tartalmazza.
7.Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges aSzolgáltató rendelkezésére bocsátania az alábbi adatokat:
– családi és utónév,
– születési hely és idő,
– anyja neve,
– TAJ száma, (amennyiben Ügyfél/Páciens rendelkezik TAJ kártyával)
– telefonszám,
– e-mail cím.
7.Ügyfél/Páciens köteles a kezeléseken és a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetettidőpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben aSzolgáltató jogosult a műtéti és egynapos sebészeti szolgáltatás nyújtását megtagadni.

II.LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

1.Amennyiben a műtét a tervezett napon az Ügyfél/Páciens érdekkörében felmerülőbármilyen okból meghiúsul, az ebből fakadó költségeket az árajánlatban, valamint a jelen ÁSZF -ben foglaltak szerint Ügyfél/Páciens az alábbi pontokban meghatározott feltételek szerint vállalja.
2.Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy a műtéti és egynapos sebészeti ellátásra vonatkozóelőre egyeztetett időpontot csak indokolt esetben a műtét kitűzött időpontját megelőző 4 hétteljogosult módosítani. Amennyiben a módosítás a műtét kitűzött időpontjához képest 4 héten belüliidőpontban történik, úgy az Ügyfél/Páciens által már megfizetett egészségügyi előkészítési díj nemjár vissza és új időpont foglalására ennek újbóli megfizetésével van lehetőség.
3.Ügyfél/Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben az előre egyeztetett időpontban nemvagy csak jelentős késéssel jelenik meg – akár neki fel nem róható okból kifolyólag – vagy olyanállapotban jelenik meg, hogy a Szolgáltató a műtétet vagy egynapos sebészeti eljárást nem tudjamegkezdeni, Szolgáltató minden további jognyilatkozat nélkül jogosulttá válik az Ügyfél/Páciensáltal kifizetett Szolgáltatási díjra, azt visszakövetelni sem az Ügyfél/Páciens, sem a Díjfizető nemjogosult.
4.Amennyiben az előre egyeztetett időpontot Szolgáltató mondja le, úgy köteles az Ügyfélszámára új időpontot felajánlani az eredeti időponthoz képest 30 napon belül. Amennyiben ezenidőintervallumon belül Szolgáltató nem tud új időpontot felajánlani, Ügyfél/Páciens a Szolgáltatásiszerződéstől elállhat és az általa megfizetett Szolgáltatási díj részére visszajár. Ezen túl Szolgáltatótegyéb kötelezettség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél a felajánlott időpontot elfogadja, úgySzolgáltató az előre megfizetett Szolgáltatási díjat nem köteles visszafizetni, az a későbbeikbenbeszámításra kerül.

5.A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

1.Ügyfél/Páciens a Szolgáltató műtéti és egynapos sebészeti szolgáltatásai igénybevételéértSzolgáltatási díjat köteles fizetni az Árajánlatban foglalt ütemezésnek megfelelően. SzolgáltatóÁrajánlata részletesen tartalmazza azon szolgáltatásokat, amelyek a műtéti ár részét képezik és azon
szolgáltatások és eszközök díjára vonatkozó tájékoztatást, amelyet a műtéti ár nem tartalmaz és amelyek a beavatkozást követően kerülnek felszámításra (pl.: további bent tartózkodás, késedelmes távozás, árajánlatban nem szereplő, a beavatkozás során felhasznált eszközök vagy eljárások).
2.Szolgáltató Árajánlata az abban meghatározott ideig érvényes.
3.Szolgáltató a műtéti és egynapos sebészeti szolgáltatás nyújtására az egyedi Árajánlatbanfoglalt fizetési feltételek és ütemezés betartása mellett vállal kötelezettséget azzal, hogy abeavatkozás elvégzésére akkor köteles, ha az Egyedi árajánlatban szereplő Szolgáltatási díjat azÜgyfél/Páciens a Szolgáltató részére a beavatkozást megelőzően teljes egészében megfizette.
4.Szolgáltatási díj készpénzben, bankkártyával, illetve egészségpénztári kártyával egyenlíthetőki. Egyes szolgáltatások esetén Szolgáltató átutalásos fizetési módot is lehetővé tehet.
5.A Szolgáltatási díjat a Szolgáltató akkor tekinti teljesítettnek, ha az legkésőbb a műtét vagyegynapos sebészeti eljárás tervezett elvégzésének napján a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.Szolgáltató ennek hiányában a műtét vagy egynapos sebészeti eljárás elvégzését megtagadhatja ésúgy jár el, mintha a Páciens a műtétet vagy egynapos sebészeti eljárást a jelen fejezet II.2 pontjaszerint, az ott meghatározottak szerint mondta volna le. Ilyen esetben Szolgáltató az egészségügyielőkészítési díj tekintetében is az idézett pontban foglaltak szerint jár el.
6.Szolgáltató az Ügyfél/Páciens részére elektronikus számlát (továbbiakban: e-számla) állít ki,melyet PDF formátumban az Ügyfél/Páciens által előzetesen megadott e-mail címre továbbít.Ügyfél/Páciens az Árajánlat visszaigazolásával és jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárulahhoz, hogy számára a Szolgáltató e-számlát állítson ki és vállalja, hogy a Szolgáltató számláravonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig azt letölti.
7.A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számvitelibizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatásiazonosításra teljes mértékben alkalmas.
8.Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikusúton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számvitelibizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Az ígykiállított elektronikus Számla megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírtfeltételeknek.
9.Amennyiben az Ügyfél/Páciens a Szolgáltatást valamely, a Szolgáltatóval szerződésben állóbiztosító, ellátásszervező, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, úgy kérjükazt a számla kiállítását megelőzően jelezni.
10.Kiállított számla Ügyfél/Páciens által kért módosítása esetén szolgáltató adminisztrációsdíjat számol fel, amelynek mértéke a Szolgáltató honlapján feltüntetett mindenkori díjszabásbankerül meghatározásra.
11.Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Szolgáltatást biztosító vagy egészségpénztári tagfinanszírozásával az egészségpénztári tag rendelkezése alapján – a hatályos jogszabályoknakmegfelelően – közeli hozzátartozója vegye igénybe. Ügyfél/Páciens köteles a pénztártag errevonatkozó nyilatkozatát a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
12.Ügyfél/Páciens a Szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmikamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetésikötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem eseténjogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyféllel/Pácienssel szemben, és igénybe vehetvalamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Azigényérvényesítéssel kapcsolatosan felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.
13.Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni minden továbbiegészségügyi szolgáltatás nyújtását az Ügyfél/Páciens részére, amíg Szolgáltatóval szembentartozása áll fenn.

C.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et honlapján közzéteszi.
2.Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, a módosítások hatálybalépését megelőzően 30 nappal köteles a változásokat arra irányuló felhívással honlapján közzétenni.
3.Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukatelsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnekeredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinthatáskörrel és illetékeséggel és rendelkező Bíróság kizárólagos döntésének.
4.Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. éviV.törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi és hozzájukkapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény rendelkezései,valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok és szakmai protokollok az irányadók.
Jelen ÁSZF 2022. április 12. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.
Wáberer Medical Center Kft.

CONTACT
1123 Budapest,
Alkotás street 55-61.
+36 1 323 7000
OPENING HOURS
  • Monday 06:30-20:00
  • Tuesday 06:30-20:00
  • Wednesday 06:30-20:00
  • Thursday 06:30-20:00
  • Friday 06:30-20:00
NEWSLETTER
PARKING / MAP
Parking