A „Wáberer Esztétikai Centrum” Nyereményjáték Szabályzata

 class=

1. A Játék szervezője

A Wáberer Medical Center (https://www.facebook.com/waberermedicalcenter) (székhelye: 1051Budapest, Kossuth Lajos tér 18/A; telephelye: 1123 Budapest, Alkotás út 55-61; cégjegyzékszáma:01-09-338761, adószáma: 23799828-2-41) Facebook rajongói oldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a Heads Kft. (székhely: 1025 Budapest Felső Zöldmáli út 78. adószám: 24314132-2-41) (a továbbiakban: Szervező, Lebonyolító).
A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.
A Szabályzat magában foglalja a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.

2. A játékban való részvétel feltétele

2.1 A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.5 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképessége nem korlátozott (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki

 • a Rajongói oldal által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, azaz a Játék posztjához kommentben megírja, hogy miért tartja fontosnak a szűrővizsgálatokat, valamint
 • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Játék során a Játékos által rendelkezésre bocsátott személyes adatait) Játékszabályzatban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
 • a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

 • a Nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója,
 • a Nyereményjáték Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
 • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
 • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
 • azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
 • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

2.2 A Pályázat

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjátékról szóló poszt alatt hozzászólást (kommentet) írjon.
A nyeremény a hozzászólást (kommentet) író Résztvevők között kerül kisorsolásra.

 • A poszthoz a kommenten kívül nem szükséges egyéb kommentet írni.
 • A komment
  • nem sértheti más szerzői és személyiségi jogait,
  • nem szíthat faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket, illetve nem tartalmazhat faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai hovatartozás miatti diszkriminatív jelentést vagy utalást sem nyílt, sem burkolt formában,
  • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhat,
  • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
  • nem tartalmazhat A Wáberer Medical Canterre, valamint szolgáltatásaira vonatkozó negatív tartalmú kijelentéseket, képbeállítást,
  • nem lehet a Játék témájával vagy címével összefüggésben nem álló,
  • nem tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
  • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályokba ütköző közléseket,
  • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

2.3 Azok a kommentek, amelyek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. Szervező valótlan adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.4 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a Játékokkal, illetőleg a nyereménnyel kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatos mindennemű felelősségét. Szervező a nyeremények átadásakor ellenőrzi Játékos adatainak azonosságát, és amennyiben nem egyeznek, úgy megtagadhatja a nyeremény átadását.

2.5 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a mindennemű felelősségüket a jelen pontban meghatározottokból eredő hibáért, késedelemért vagy bármilyen ilyen jellegű körülményért.

2.6 Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, továbbá ezek alkalmazottjai és megbízottjai és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.7 Egy Játékos a Játékban egy komment írásával jogosult részt venni. Több komment esetén a Játékos kizárólag egy kommenttel nyerhet.

3. A nyereményjáték időtartama

3.1 A játék 2022.11.21. 21:00 órától 2022.12.04. 21:00-ig tart.

4. Nyeremény

4.1 Szervező a 2.1 pontban meghatározott Játékhoz kapcsolódóan 3 (három) nyertest sorsol ki. A Játék nyereménye: 3 darab 30.000 forint kedvezményre jogosító kupon, amely beváltható a Wáberer Medical Center magánegészségügyi szolgáltató Esztétikai Centrumában esztétikai beavatkozásokra (ránckezelés, töltés, szálbehúzás, arcszobrászat, skinbooster kezelés) (a továbbiakban: Nyeremény). A kupon 2023.01.31-ig váltható be.

4.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab nyereményre lehet jogosult. Az így kapott kedvezmény más kedvezménnyel össze nem vonható.

4.3 A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik. A Nyereményt a Wáberer Medical Center biztosítja. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolás nem nyilvános. A Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes algoritmus segítségével végzi.

4.4 A sorsolás eredményét legkésőbb 2022. december 5. 21:00 óráig teszi közzé Szervező a Rajongói oldalán.

4.5 Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti Facebook posztban a Rajongói oldalon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

4.5 Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, a Lebonyolító jogosult új nyertes sorsolására.

5. Adózás, költségek

5.1 A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

6. Adatvédelmi rendelkezések

6.1 Az adatkezelés célja és időtartama
Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.
A Szervező és a Lebonyolító a nyertes Játékos által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a kapcsolattartás, valamint a nyertesek azonosítása céljából kezelik.

6.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait Szervező és a Lebonyolító a Játékszabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve használja fel, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és a nyeremény átadásakor készített fotót a Szervező minden további feltétel és ellenérték megfizetése nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza, a nyilvánosságra hozatal kizárólag a Játékos nevét és nyerésének tényét, továbbá a nyeremény tárgyát tartalmazza.

6.3 A Játékos adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei
A Játékos kizárólag saját valós adatait adhatja meg. A Játékos az adatok megadásával kifejezetten szavatolja, hogy saját és valós adatait adta meg. Amennyiben más személy adatainak megadásával más személy jogát sérti, úgy köteles az ebből esetlegesen eredő a Szervezőnél és/vagy Lebonyolítóknál keletkezett kár összegét a polgári jog szabályai szerint megtéríteni, melybe beleértendő a Szervező és/vagy Lebonyolító által harmadik személynek fizetendő kártérítés, vagy hatóság által megállapított bírság is.

6.4 Adatkezelő
A Játék során a Játékos által megadott adatok kezelője a Szervező Wáberer Medical Center Kft. (székhelye: 1051Budapest, Kossuth Lajos tér 18/A; telephelye: 1123 Budapest, Alkotás út 55-61; cégjegyzékszáma:01-09-338761, adószáma: 23799828-2-41) és a Lebonyolító mint adatkezelő. A Lebonyolító elérhetőségei: Heads Communication Kft. (székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 78., e-mail cím: info@headscom.com)

6.5 Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Játékost.
A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik a Játékos adatainak kezelése megszüntetéséről, és törli a Játékost és a Játékos adatait a nyilvántartásából.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: Wáberer Medical Center, 1123 Budapest, Alkotás út 55-61.; telefon: (06-1)3237000, e-mail: info@wmc.hu).

6.6. Adatbiztonság
A Szervező és a Lebonyolító kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szervező és a Lebonyolító gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

7. Vegyes rendelkezések

A Szervező felelősségének kizárása
A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevőket érő alábbi okokból bekövetkező károk, költségek, veszteségek tekintetében:

 • a Résztvevők által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok,
 • a Résztvevő Facebook felhasználói fiókjának bármely okból történő elérhetetlensége,
 • a Nyereményjáték lebonyolítását megzavaró vagy lehetetlenné tevő technikai probléma,
 • a nyertes Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel sikertelensége,
 • a nyeremény Szervezőnek fel nem róható okból történő sikertelen kézbesítése vagy a nyeremény átvételének Résztvevő általi elmulasztása.

A Szervező kizárja továbbá a Résztvevők által a Nyereményjátékkal összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb jogsértésekért való felelősségét.
A Szabályzat módosítása, a Nyereményjáték megszüntetése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, illetve a Nyereményjátékot annak teljes időtartama alatt indokolt esetben egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse a Résztvevők megfelelő módon történő tájékoztatása mellett.

Irányadó szabályok
A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, továbbá a Facebook Felhasználási feltételei, valamint a csoportokra, eseményekre és oldalakra vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.
A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem áll a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alatt, az abban foglalt rendelkezéseket a Nyereményjátékra nem kell alkalmazni.
A jelen Szabályzat a Nyereményjáték teljes időtartama alatt elérhető a Wáberer Medical Center Kft. weboldalán: https://wmc.hu/jatekszabalyzat/

Budapest, 2022.11.21.
Wáberer Medical Center Kft.
Szervező

KAPCSOLAT
1123 Budapest,
Alkotás utca 55-61.
+36 1 323 7000
NYITVATARTÁS
 • Hétfő 07:00-20:00
 • Kedd 07:00-20:00
 • Szerda 07:00-20:00
 • Csütörtök 07:00-20:00
 • Péntek 07:00-20:00
 • Szombat 07:00-15:00
HÍRLEVÉL
PARKOLÁS / TÉRKÉP
Parkolási lehetőségek